Obsah:

1.     DEFINÍCIE POJMOV.. 1

2.     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.. 2

3.    KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO.. 3

4.     PREDMET ZMLUVY. 3

5.    ZÁKAZNÍCKY ÚČET. 4

6.     UZATVORENIE ZMLUVY. 4

7.     CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY. 6

8.     DODANIE TOVARU.. 7

11.  VÝMENA TOVARU.. 11

12.   RIEŠENIE SPOROV.. 12

13.   SPOLUPRÁCA S HEUREKA.SK.. 13

14.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.. 13

15.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.. 14

 

 

1. DEFINÍCIE POJMOV

 

 1. Pod nižšie uvedenými pojmami sa rozumie toto:
 1. Obchodné podmienky: tieto obchodné podmienky;
 2. E-shop: internetový obchod Predávajúceho a používateľské rozhranie na webových stránkach Predávajúceho: www.a3sport.sk
 3. Predávajúci: spoločnosť Sport Vision Slovakia s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 36661856, DIČ: 2022226371, IČ DPH: SK2022226371; spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Bratislava III, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  41800/B
 4. Zákazník: osoba, ktorá má záujem zakúpiť tovar prostredníctvom E-shopu;
 5. Kupujúci: Zákazník, ktorý  je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa, objednal si tovar a uzatvoril Zmluvu s predávajúcim. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 6. Zmluvné strany: Predávajúci a Kupujúci;
 7. Zmluva: zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom;
 8. Tovar: všetky výrobky a ich príslušenstvo, ktoré predávajúci predáva cez svoj E-shop;
 9. Objednávka: objednávka uskutočnená Zákazníkom prostredníctvom objednávkového systému E-shopu;
 10. Bankový účet Poskytovateľa:  SK4311000000002625521913
 11. Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
 12. Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
 13. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku
 14. Zákon o ochrane osobných údajov zákon č. 122/2013 Z.z..  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 15. Zákon o elektronickom obchode: zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu a vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté z tejto Zmluvy.
 2. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 3. Na zmluvné vzťahy vzniknuté zo Zmluvy sa použijú iba tieto Obchodné podmienky a použitie akýchkoľvek iných obchodných podmienok je vylúčené.
 4. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 5. Obchodné podmienky sa vzťahujú iba na Zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa. Obchodné podmienky sa nepoužijú v prípadoch, keď s Predávajúcim zamýšľa uzavrieť Zmluvu osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Pre kupujúcich, ktorý nie sú spotrebiteľmi, sa použijú Obchodne podmienky internetového obchodu www.a3sport.sk pre podnikateľov. Za kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa považuje podnikateľ, teda:
 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

3. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 2. Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:
 1. Telefón +421 948 909 111
 2. E-mail: online@a3sport.sk
 3. Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava

 

4. PREDMET ZMLUVY

 1. Predmetom plnenia Zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú jednotlivé položky tovaru, ktoré Kupujúci zahrnul spôsobom bližšie popísaným v čl. 6 týchto Obchodných podmienok do svojej objednávky. Zoznam tovaru predávaného prostredníctvom e-shopu je katalógom bežne dodávaného tovaru.
 2. Internetové stránky e-shopu umožňujú overiť dostupnosť tovaru na jednotlivých predajniach predávajúceho. Zákazník berie na vedomie, že zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov (určitý tovar môže byť nedostupný alebo vypredaný, pričom údaj uvedený na internetovej stránke e-shopu nemusí byť aktuálny).
 3. Popis ponúkaného tovaru je uvedený na internetovej stránke e-shopu pri jednotlivých ponúkaných položkách tovaru. Prípadné bližšie údaje týkajúce sa tovaru môžu byť kupujúcemu poskytnuté na vyžiadanie. Pokyny na údržbu a použitie tovaru sú kupujúcemu poskytnuté v písomnom návode, ktorý je priložený k objednávke.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar:
 1. nepoškodený v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru;
 2. vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky;
 3. vybavený slovenským návodom na obsluhu, záručným listom a zoznamom pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru potrebné.

 

5. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

 1. Na základe registrácie vykonanej Zákazníkom na e-shope bude Zákazníkovi vytvorený jeho zákaznícky účet, z ktorého môže Zákazník vykonávať objednávky. V prípade, ak Zákazník nemá záujem sa v e-shope registrovať, môže vykonávať objednávky taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania e-shopu.
 2. Pri registrácii na e-shope a pri vykonávaní objednávok je Zákazník povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Ak sa údaje uvedené v zákazníckom účte zmenia, tak je Zákazník povinný tieto údaje aktualizovať bezodkladne. Všetky údaje uvedené v používateľskom účte sa považujú za správne a pravdivé.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami nutnými na prístup do jeho používateľského účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. V prípade, že Zákazník umožní tretím osobám prístup do jeho používateľského účtu, tak Predávajúci nie je zodpovedný za škodu, ktorá tým Zákazníkovi alebo iným osobám vznikne.
 4. Zákazník berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, resp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb a z uvedeného dôvodu nie je oprávnený uplatňovať si voči Predávajúcemu akékoľvek nároky.

 

6. UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Návrh Predávajúceho dodať tovar prezentovaný v e-shope nie je návrhom na uzavretie zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka a predávajúci nie je povinný uzavrieť so Zákazníkom zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Prezentácia tovaru v e-shope je iba informatívneho charakteru.
 2. Predávajúci umožňuje objednať si tovar tak zákazníkmi, ktorí majú zákaznícky účet, ako aj Zákazníkom, ktorí zákaznícky účet nemajú a uskutočňujú jednorazové nákupy prostredníctvom e-shopu. Zákazníkom, ktorí majú vytvorený zákaznícky účet, predávajúci odporúča, aby sa pred zadaním objednávky prihlásili do zákazníckeho účtu pomocou e-mailovej adresy a hesla kupujúceho.
 3. Zákazník prejavuje záujem o kúpu tovaru kliknutím na tlačidlo s názvom "Pridať do košíka".
 4. Po dokončení výberu tovaru, ktorý má Zákazník záujem kúpiť, prejde zákazník do košíka, v ktorom bude Zákazníkovi v rámci prvého kroku poskytnutá rekapitulácia tovaru, ktorý pridal do košíka a jeho ceny. V rámci tohto objednávkového kroku môže Zákazník využiť zľavový kupón (voucher).
 5. V druhom kroku prejde Zákazník na výber spôsobu doručenia tovaru a spôsobu platby v súlade s článkom 7 a 8 týchto Obchodných podmienok.
 6. Ak sa nejedná o Zákazníka, ktorý sa prihlásil do svojho zákazníckeho účtu, pristúpi v treťom kroku Zákazník k vyplneniu svojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ).
 7. V štvrtom kroku Zákazník prejde na zhrnutie svojej objednávky, v rámci ktorého skontroluje obsah svojej objednávky. Zákazník má možnosť sa vrátiť späť k predchádzajúcim krokom objednávky kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúci krok", aby mohol opraviť rozsah objednávky či údaje o objednávke a jeho osobe .
 8. Zákazník potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámil s týmito obchodnými podmienkami tým, že zaškrtne políčko s textom "Kliknutím na tlačidlo súhlasíte s tým, že Podmienky používania a predaja."
 9. Ak Zákazník súhlasí s obsahom objednávky, kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" potvrdí objednávku vybraného tovaru.    
 10. Záväzným potvrdením objednávky tovaru prostredníctvom e-shopu kupujúcim je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 11. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávaní tovaru. Od tohto momentu vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú definované kúpnou zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Spolu s potvrdením objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdenie obsahu kúpnej zmluvy, faktúru, postup pri vrátení tovaru a tieto obchodné podmienky.
 12. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky. Za tovar platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky.
 13. Výslednú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim alebo zo zákonných dôvodov.
 14. Predávajúci je oprávnený odmietnuť nepotvrdenú objednávku kupujúceho v nasledujúcich prípadoch:
 1. ak sú údaje zadané kupujúcim nesprávne (napr. neexistujúca e-mailová adresa alebo iné údaje kupujúceho);
 2. v prípade kupujúceho, ktorý predtým nedodal jednotlivé zásielky obsahujúce tovar,
 3. ak kupujúci nepreukázal vážnu vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu v rámci dodatočnej autorizácie objednávky predávajúcim (napr. s ohľadom na množstvo objednaného tovaru, výšku kúpnej ceny, náklady na dopravu, vzdialenosť a pod.),
 4. predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami, alebo v lehote uvedenej na internetovej stránke e-shopu, a to z dôvodu vypredania tovaru, nedostupnosti tovaru alebo zásadnej zmeny ceny tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.
 1. Predávajúci informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o odmietnutí objednávky. V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu alebo jej časť uhradil, vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky do 14 dní odo dňa, keď predávajúci informoval kupujúceho o odmietnutí objednávky, a to na bankový účet, z ktorého bola platba zrealizovaná na bankový účet predávajúceho.
 2. Kupujúci je oprávnený stiahnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy len do doby, kým nedostane potvrdenie objednávky od predávajúceho.
 3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie), znáša kupujúci sám.

 

7. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena tovaru vychádza z katalógového cenníka predávajúceho, aktuálne zverejneného na internetovej stránke e-shopu, ktorý je platný v okamihu odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Ak nie je uvedené inak, kúpne ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH a iných daní vo výške vyplývajúcej z platných právnych predpisov a sú pre kupujúceho konečné.
 3. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať, pokiaľ internetová stránka predávajúceho výslovne neustanovuje inak.
 4. Ak si kupujúci zvolí spôsob úhrady kúpnej ceny, ktorý je spojený s osobitnými platobnými poplatkami, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu okrem kúpnej ceny dodaného tovaru aj tieto osobitné platobné poplatky, a to vo výške vyplývajúcej z kúpnej zmluvy.
 5. Zákazník môže cenu zaplatiť týmito spôsobmi:
 1. platba na dobierku – dobierku je možné zaplatiť podľa možností zákazníkom vybraného výdajného miesta.
 2. platba kartou online – GoPay – systém prijíma karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro – v závislosti na zariadení/prehliadači môže Zákazník využiť tiež Google Pay alebo Apple Pay.
 1. Kupujúci obdrží daňový doklad ku každej položke v tlačenej alebo elektronickej podobe.
 2. V prípade úhrady ceny prostredníctvom platobnej karty je cena splatná ihneď po uskutočnení objednávky.
 3. Špeciálne ceny stanovené predávajúcim v určitom období na označený tovar (ďalej len „akcia“) platia do vypredania zásob predávajúceho alebo do uvedenia počtu kusov reklamného tovaru do vypredania stanoveného počtu kusov reklamného tovaru alebo do konca akcie, podľa toho, čo nastane skôr.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru.
 5. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladnici predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

8. DODANIE TOVARU

 1. Dodanie tovaru je podmienené zaplatením kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru uhradiť kúpnu cenu dodaného tovaru vrátane nákladov na dopravu niektorým zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom článku týchto obchodných podmienok.
 2. Za riadne a včasné dodanie tovaru sa považuje umožnenie kupujúcemu vyzdvihnúť si tovar na mieste určenom kupujúcim na doručenie tovaru.
 3. Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade predávajúceho, bude tovar kupujúcemu zaslaný alebo odovzdaný dopravcovi, a to spravidla do 24 hodín počas pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho vybaviť do 14 dní od jej doručenia predávajúcemu prostredníctvom e-shopu.
 5. Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkového obchodu, kupujúci berie na vedomie, že spravidla nie je možné vopred určiť presný čas dodania tovaru.
 6. Objednávky zahŕňajúce viac ako jednu položku môžu byť kupujúcemu odoslané z rôznych pobočiek predávajúceho a v dôsledku toho odoslané nezávisle od seba. V tomto prípade sa však náklady na dopravu pre kupujúceho nijako nemenia.
 7. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho za oneskorené dodanie tovaru sa považujú: vyššia moc, vojna, epidémia, pandémia, prerušenie prevádzky, prekročenie dodacích lehôt dodávateľmi predávajúceho, nedostatok surovín, energií alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v odvetví dopravy, narušenia dopravy, verejné predpisy, ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti. Ak takáto okolnosť nastane, predávajúci dodá kupujúcemu tovar bez zbytočného odkladu po odstránení prekážky.
 8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď tovar prevezme, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci bol pripravený tovar riadne a včas dodať, alebo umožnil kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste určenom na dodanie tovaru a kupujúci tovar neprevezme.
 9. Ak predávajúci nebude schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar kupujúcemu (odovzdať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky vynaložené kupujúcim k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na bankový účet, z ktorého bola platba zrealizovaná.
 10. Ak celková suma jednej objednávky kupujúceho presiahne sumu 79,99 Eur, náklady na dopravu znáša predávajúci.
 11. Ak celková suma jednej objednávky kupujúceho nepresiahne sumu 79,99 Eur, náklady na dopravu znáša kupujúci. Kupujúci si môže zvoliť z nasledovných možností dodania tovaru:
 1. Kuriér na adresu (Slovenská pošta) – 3,99 Eur
 2. Kuriér na adresu (Packeta) – 3,99 Eur
 3. Balíkobox (Slovenská pošta) – 3,59 Eur
 4. Doručenie na výdajné miesto (Packeta) – 2,59 Eur
 5. Doručenie prostredníctvom CLICK & COLLECT – doprava je vždy zadarmo

 

 1. Kupujúci náklady na zvolený druh dopravy znáša sám v prípade, že nesplní podmienku podľa ods. 10 tohto článku týchto obchodných podmienok. Náklady na dopravu sa líšia vzhľadom na zvolenú možnosť dopravy.
 2. CLICK & COLLECT dáva možnosť rezervovať si produkty v predajniach predávajúceho. Ak si kupujúci zvolí možnosť dopravy CLICK &COLLECT, berie na vedomie, že:
 1. Dostane potvrdzujúci e-mail na vytvorenie objednávky
 2. Dostane upozornenie, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie
 3. Uhradí cenu za tovar podľa čl. 7 ods. 12 písm. b) VOP.

 

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru, záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ustanovenia § 499 až § 510 Občianskeho zákonníka a § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka) a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 2. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že tovar
 1. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,
 2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil,
 3. dodáva sa s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie,
 4. že je vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa, ako aj vzhľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania odvetvia v prípade absencie technických noriem,
 5. množstvo, kvalita a ostatné vlastnosti vrátane trvanlivosti, funkčnosti a bezpečnosti zodpovedajú obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať.
 1. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti.
 2. Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne po prevzatí tovaru tovar prezrel a presvedčil sa o jeho vlastnostiach, množstve, neporušenosti obalu zásielky a akýchkoľvek zjavných vadách. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, má kupujúci právo ihneď odmietnuť prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, zostáva kupujúcemu zachované jeho právo reklamovať vady, ktoré mal zistiť pri kontrole, len ak preukáže, že tovar mal reklamované vady v čase prevzatia.
 3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu produktu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu produktu alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny produktu.
 5. Zákazník prehlasuje, že predávajúci ho riadne poučil o jeho právach pri zodpovednosti za vady.
 6. Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo z vadného plnenia v zmysle tohto článku Obchodných podmienok si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Zákazník opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná resp. neodstrániteľná.
 7. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa na tovare objaví do dvoch rokov od prevzatia tovaru. V prípade použitého tovaru môže byť lehota, počas ktorej môže kupujúci reklamáciu vady reklamovať, skrátená až na jeden rok. Táto lehota začína plynúť odo dňa odovzdania veci kupujúcemu alebo odo dňa dodania tovaru na miesto určenia, ak bol tovar odoslaný kupujúcemu na základe zmluvy. Ak bol tovar zaslaný kupujúcemu a rozdelený na niekoľko zásielok, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej zásielky obsahujúcej tovar na miesto určenia.
 8. Doba uvedená v predchádzajúcom bode Obchodných podmienok sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu opráv vykonaných predávajúcim počas tejto doby. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti za nový, začne plynúť nová lehota, ale iba na vymenený tovar, resp. jeho časť.
 9. Pri používaní tovaru je kupujúci povinný dodržiavať pravidlá obsiahnuté v návode na údržbu a používanie tovaru a všeobecne známe pravidlá.
 10. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva vyplývajúce z vadného plnenia písomne alebo osobne v predajniach predávajúceho. Na uplatnenie reklamácie použitého tovaru môže kupujúci využiť formulár na reklamáciu použitého tovaru zaslaný poštou, ktorý je dostupný tu. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, keď sú kumulatívne splnené podmienky, a to doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva.
 11. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatých reklamáciách, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, aký je obsah reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Riadne a včas reklamáciu vybaví predávajúci v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí ho predávajúci doručiť najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 12. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 13. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v reklamácii.
 14. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:
 1. používanie tovaru na iné účely ako tie, ktoré sú určené, a/alebo za podmienok, ktoré svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prírodnému prostrediu;
 2. neodborným alebo neopatrným zaobchádzaním, servisom alebo zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar kupujúcim v návode na údržbu a užívanie tovaru;
 3. poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo nesprávnym používaním,
 4. poškodenie tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 5. poškodenie tovaru náhodným zničením,
 6. poškodenie tovaru v dôsledku nevykonanej alebo zle vykonanej údržby;
 7. neodborný zásah, poškodenie pri preprave, voda, požiar, statická alebo atmosférická elektrina alebo iná vyššia moc,
 8. neodborným a neoprávneným zásahom do tovaru zo strany kupujúceho.

 

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu, že tovar nie je dostupný, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili splnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak aj po vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno rozumne požadovať,  nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote stanovenej týmito podmienkami alebo za cenu uvedenú v e-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu podľa obchodných podmienok Občianskeho zákonníka, a to do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez udania dôvodu. V tejto lehote má kupujúci právo tovar rozbaliť a vyskúšať obvyklým spôsobom, avšak len za účelom oboznámenia sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode).  Kupujúci je povinný vrátiť tovar v pôvodnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, nepoškodený a nepoužívaný.
 3. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy online tu.
 4. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený online tu.
 5. Po doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci potvrdí kupujúcemu jeho prijatie. Súčasne s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný dodať predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom. Kupujúci musí odovzdať predávajúcemu všetko, čo na základe kúpnej zmluvy dostal. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzičasom zničený alebo spotrebovaný), kupujúci musí poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu za to, čo už nie je možné dodať. Ak je vrátený tovar úplne alebo čiastočne poškodený, znečistený alebo nevrátený v úplnom stave, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu (náhradu škody) za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo za náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na započítanie svojho nároku na náhradu zníženia hodnoty vráteného tovaru na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci potom vráti kupujúcemu len zníženú kúpnu cenu.
 7. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy.
 8. Predávajúci nie je v omeškaní s vrátením kúpnej ceny, ak kupujúci nevráti zakúpený tovar predávajúcemu spolu s doručením odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zakúpený tovar zaslať alebo odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kým nie je tovar vrátený predávajúcemu, nesie kupujúci nebezpečenstvo škody na tovare.
 9. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a dodá predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý,  poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po prevzatí vráteného tovaru, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručení tovaru predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov: rovnakým spôsobom, ako akým prebehla platba.
 10. Bezhotovostným prevodom automaticky na účet kupujúceho, z ktorého kupujúci uhradil kúpnu cenu
 11. Bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, ktorý kupujúci označí vo vyplnenom formulári na odstúpenie od zmluvy.

 

11. VÝMENA TOVARU

 1. Kupujúci môže tovar zakúpený v e-shope predávajúceho vymeniť do 30 dní od prevzatia zásielky, avšak len v prípade, že sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:
 1. tovar je možné osobne vymeniť v ktorejkoľvek predajni predávajúceho len po predložení dokladu potvrdzujúceho kúpu tovaru,
 2. rovnakú položku je možné vymeniť iba za inú veľkosť (za predpokladu, že táto veľkosť je k dispozícii vo vybranom obchode),
 3. dostupnosť položky v obchode môžete skontrolovať na stránke produktu, ale odporúčame vám skontrolovať dostupnosť položky telefonicky v obchode,  v ktorom chcete položku vymeniť.

 

12.  RIEŠENIE SPOROV

 1. Dňom 1. februára 2016 nadobudla účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
 2. Orgánom dozoru je ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektoráty SOI, ktorých sídla a územná pôsobnosť zostáva zachovaná a je zhodná so súčasným územno-správnym členením štátu a to:
 1. Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj;
 2. Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj;
 3. Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj;
 4. Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj;
 5. Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj;
 6. Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj;
 7. Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj;
 8. Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.
 1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese „Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/1, P. O. Box č. 29, 820 07 Bratislava 27“ alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/ pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 2. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke predávajúceho a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (https://www.mhsr.sk/uploads/files/7cbv11eK.pdf?csrt=1338789754294537108) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

13. SPOLUPRÁCA S HEUREKA.SK

 1. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci prijal primerané opatrenia vo vzťahu k spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôležitosť spracúvaných osobných údajov, dôvernosť, rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.
 2. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení právnych predpisov Slovenskej republiky. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2024 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí.