Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky internetového obchodu pre www.a3sport.sk a www.a3sport.eu (e shopu)

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka v prípade, že cez všetko úsilie spoločnosti A3 SPORT s.r.o. o zachovaní vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.

Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov:

Článok I
Prevencia

1.1  Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel využitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovanie tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu využitia tovaru.
1.2  Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu obuvi a jej funkčnosť je riadna prevencia kupujúceho formou základnej údržby obuvi.
1.3  Spotrebiteľ pred zakúpením tovaru berie do úvahy účel použitia obuvi, prevedenie zvršku aj podrážky, materiál aj spôsob ošetrenia jednotlivých druhov obuvi, rovnako ako prípadné vlastné fyziologické rozdiely v stavbe chodidla.
1.4  Za účelom správneho výberu typu obuvi poskytuje predávajúci poradenskú službu prostredníctvom svojho personálu v predajni.

 

Článok II
Základné podmienky reklamácie

2.1  Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
2.2  Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho,
prípadne tretej osoby. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože.
2.3  Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadne a včas, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2.4  Tovar na reklamačné konanie kupujúci predkladá čistý a suchý. Predávajúci je oprávnený znečistený alebo všeobecným hygienickým zvyklostiam odporujúci reklamovaný tovar odmietnuť prijať na reklamačné konanie.

 

Článok III
Kontrola tovaru pri prevzatí

3.1  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
3.2  Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
3.3  Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci neuplatní u predávajúceho reklamáciu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
3.4  Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plyn úť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
3.5  Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru zakúpeného na a3sport.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

Článok IV
Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku

V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru.

 

Článok V
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

5.1  Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde bol tovar zakúpený, popr. v ktorejkoľvek prevádzke A3 SPORT s.r.o. na Slovensku (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa), alebo  doručením písomnej reklamácie spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru poštou na korešpondenčnú adresu predávajúceho, avšak nie na dobierku na kontaktnú adresu, a to:

A3 SPORT s.r.o.
AVION Shopping Park,
Ivánska cesta 16
821 04 Bratislava
Tel.: +421243 639 099

Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) s presným popisom vady, pre ktorú sa tovar reklamuje.
Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou e-mailu).
Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

4.2  Kúpu reklamovaného tovaru preukazuje kupujúci potvrdením z registračnej pokladne. Bez predloženia príslušného dokladu o predaji nebude tovar na reklamačné konanie prijatý.
4.3  Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
4.4  Vykonanie záručných opráv zabezpečuje predávajúci.

Adobe PDFFormulár pre zaslanie reklamácie poštou

Článok VI
Lehota pre uplatnenie reklamácie

6.1  Vady zakúpeného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa musia u predávajúceho uplatniť najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j.do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
6.2  Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný tovar prevziať. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných
práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
6.3  Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná lehota znova od prevzatia nového tovaru

 

Článok VII
Odstrániteľné vady

7.1  Za odstrániteľnú vadu sa považuje tá vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
7.2 Za vady odstrániteľné sa u obuvi a koženej galantérie považujú vady háčikov, krúžkov, ozdôb, kovaní, odlepených aj neodlepených podrážok a častí výrobkov koženej galantérie, rozpárané šitie a ďalšie podobné vady.
7.3  Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
7.4  Ak sa vyskytne odstrániteľná vada na tovare, ktorý nebol ešte použitý, môže kupujúci podľa svojej voľby požadovať buď jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie alebo výmenu tovaru (je možné vymeniť za akýkoľvek iný tovar), alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok VIII
Neodstrániteľné vady

8.1  Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru a ktorú nemožno odstrániť.
8.2  Za neodstrániteľnú sa považuje aj vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru alebo jej odstránením by utrpel vzhľad alebo kvalita tovaru.
8.3  Ak ide o vadu neodstrániteľnú, s výnimkou vád spadajúcich pod bod 1.2 tohoto poriadku má kupujúci právo požadovať:
a) výmenu tovaru za nový a bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek iný tovar)
b) odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, že charakter neodstrániteľnej vady bráni riadnemu užívaniu tovaru.
8.4  V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (vady estetické…) má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

 

Článok IX
Alternatívne riešenie sporov

9.1   V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim,  kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

9.2   Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)    presné označenie predávajúceho,
c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)    označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e)     dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke predávajúceho a3sport.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

PDF Formulár pre alternatívne riešenie sporov

 

Článok X
Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 

Upozornenie:
Tento reklamačný poriadok platí len pre internetový obchod www.a3sport.sk a www.a3sport.eu

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Po troch mesiacoch od vybavenia reklamácie v prípade neprevzatia výrobku, podlieha výrobok po tomto termíne ekologickej likvidácii.V Bratislave dňa 01.02.2016